Bolš-Jak

Pozornost v projektu namenjamo mladim z manj priložnostmi – mladim z motnjami v duševnem razvoju (in drugimi kombiniranimi motnjami). Ciljna skupina so mladi, vključeni v program Socialna vključenost, ter mladi, ki se izobražujejo v enotah CJL ali živijo v OE Dom CJL. To sta skupini mladih, ki izhajajo, specifičnih družinskih okolij, pogosto so zaznamovani z družbenim kontekstom (alkoholizem, odvisnosti, rejništvo, slabe bivanjske razmere, nižji socialni status …). 

Naša naloga je da mladim zagotovimo čim več podpore pri premagovanju ovir, na katere naletijo oziroma pri lajšanju težkih okoliščin, v katerih se znajdejo. Pomagati jim želimo, da čim bolj izkoristijo njihov potencial, da pridobijo samozavest, krepijo socialne kompetence ter pozitivne vrednote, jih učimo sodelovanja, medsebojnega komuniciranja. 

Mlade vključujemo v vse faze projekta (od načrtovanja do same izvedbe in vrednotenja). Tak način vključevanja se nam zdi zelo pomemben, saj se tako mladi preizkušajo v različnih oblikah dela, sami sodelujejo pri zasnovi vsebine in pri izvajanju. Skupaj z mentorji bomo mladi ustvarjali nove izdelke iz odsluženih predmetov, se učili o trajnosti, spoznavali različne institucije, povezane s tematiko …

  • Ciljna skupina: 15–30
  • Trajanje projekta: januar 2024–december 2024
  • Trajanje aktivnosti: kadarkoli, celoletno

Projekt sofinancira Mestna občina Ljubljana