SOCIALNA VKLJUČENOST

Društvo za kulturo inkluzije od 1. 1. 2021 izvaja program Socialna vključenost, za katerega je pridobljena koncesija Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Program se izvaja v prostorih Društva znotraj BTC nakupovalnega središča, natančneje v Trgovskem centru Tangram (hala 5/2). Program je uporabnikom na voljo vse delovne dni v letu, od 8.00 do 16.00 ure.

 

Cilj programov in ciljna skupina oseb, ki se vključujejo v programe socialne vključenosti:

Cilj programov socialne vključenosti je ohranjanje in razvijanje delovnih sposobnosti ter vzpodbujanje socialne vključenosti. Ciljna skupina oseb, ki se vključujejo v programe socialne vključenosti so invalidi, opredeljeni v 35. členu ZZRZI in sicer:

  • invalidi, ki zaradi invalidnosti niso zaposljivi in po zaključeni zaposlitveni rehabilitaciji pridobijo odločbo o nezaposljivosti Zavoda RS za zaposlovanje,
  • invalidi I. kategorije z odločbo Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije brez pravice do invalidske pokojnine po zakonu, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje,
  • osebe z motnjo v telesnem in duševnem razvoju, ki nimajo možnosti vključitve v ustrezne socialno varstvene storitve.

Gre za ciljne skupine invalidov, ki so dolgotrajno brezposelni in težje zaposljivi ter zato potrebujejo podporo pri ohranjanju svojih delovnih sposobnosti.

Vključujemo tudi posameznike z različnimi posebnimi potrebami: motnjami v duševnem razvoju, motnjami avtističnega spektra, motnjami pozornosti in hiperaktivnosti, čustvenimi in vedenjskimi motnjami ter kombiniranimi motnjami in sindromi, ki se jim pogosto pridružujejo še različne težave v duševnem zdravju (anksiozne motnje, depresija, shizofrenija, bipolarne motnje ipd.), zaradi česar nimajo možnosti vključitve v druge primerne ustanove ali socialno varstvene storitve. Naš program SV, vsebine programa ter aktivnosti so prilagojene različnim posebnostim, specifikam in značilnostim omenjenih ciljih skupin, pri čemer sledimo načelu individualiziranega pristopa k uporabnikom.

 Vsebina in način izvajanja programov socialne vključenosti:

Delovne vsebine vključujejo vse aktivnosti, ki so namenjene ohranjanju in razvijanju delovnih sposobnosti, pridobivanju delovne kondicije, delovnih kompetenc, vzdržljivosti in obremenljivosti uporabnikov.

Socialne vsebine so namenjene pridobivanju in razvijanju socialnih spretnosti in veščin ter opolnomočenju uporabnikov, vključujejo aktivnosti kot so: motiviranje, sprejemanje lastne invalidnosti, osebnostna rast, pridobivanje funkcionalnih znanj in kompetenc za življenjsko uspešnost in delo, funkcionalno in računalniško opismenjevanje, aktivnosti za pomoč uporabnikom pri premagovanju osebnih stisk in problemov, izvajanje preventivnih ukrepov za ohranjanje zdravja, izvajanje aktivnosti vseživljenjskega učenja in podobno.

Cilji programa socialne vključenosti:

– individualna strokovna obravnava uporabnikov in svetovanje,
– skupinska strokovna obravnava uporabnikov,
– ohranjanje in razvijanje delovnih sposobnosti uporabnikov,
– ohranjanje in pridobivanje delovne kondicije ter delovnih kompetenc uporabnikov,
– spodbujanje uporabnikov k ponovni vključitvi na trg dela in dvig njihove zaposljivosti
– socialna vključenost in spodbujanje inkluzije uporabnikov v lokalnem okolju,
– opolnomočenje uporabnikov za aktivno participacijo v družbi,
– krepitev posameznikove samopodobe in samozavesti ter koristnosti,
– motiviranje uporabnikov k aktivnosti,
– ohranjanje, pridobivanje in razvijanje socialnih ter komunikacijskih spretnosti in veščin uporabnikov,
– razvijanje pozitivnih vzorcev vedenja in funkcioniranja v vsakdanjem življenju,
– pridobivanje funkcionalnih znanj in kompetenc za življenje in delo,
– podpora pri funkcionalnem in računalniškem opismenjevanju,
– spodbuda uporabnikov k osebnostni rasti,
– opolnomočenje uporabnikov za sprejemanje lastne invalidnosti,
– podpora pri premagovanju osebnih stisk in problemov,
– izvajanje preventive na področju zdravja in dobrega počutja,
– spodbuda uporabnikov k vseživljenjskemu učenju,
– dvig kakovosti življenja uporabnikov,
– razbremenitev in podpora družinam uporabnikov,
– sodelovanje s trgom dela in različnimi delodajalci,
– vključevanje v lokalno okolje,
– sodelovanje z različnimi institucijami s področja sociale, zdravja in izobraževanja,
– povezovanje z obstoječimi programi in temeljnimi dejavnostmi Društva z namenom ugotavljanja delovnih zmožnosti in prehajanja na trg dela.

DARILNI PROGRAM

Preko spodnjih kontaktov sprejemamo naročila za različne unikatne izdelke iz darilnega programa, ki jih izdelujejo uporabniki programa.

SVK darilni program

  

 

 

 

 

 

 

Darilni program je na voljo tudi v naši spletni trgovinci

Prav tako pa lahko številne naše izdelke najdete v trgovini Skrbovin’ca, v centru mesta.

Več informacij in kontakt:

svk@drustvozakulturoinkluzije.eu

Andreja Srpčič, vodja programa, 041 268 615

Andreja Otoničar, strokovna delavka, 041 504 234